KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (“CCTV”) AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca görsel ve işitsel kayıt kişisel verileriniz(kamera kayıtları), veri sorumlusu olarak Değişim Tüketim ve Tarım Ürünleri Dağıtım A.Ş. (“Değişim”) tarafından fiziksel mekan güvenliğinin temini, Değişim’de çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi), denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi(müşterilerimizin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş denetim ve güvenliğinin temin edilmesi) acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olan kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Değişim’in meşru menfaatleri için işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, gerekmesi halinde ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet sağlayıcılarımıza (hukuki, mali, denetim) ve Değişim adına kişisel veri işleyen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Değişim Tüketim ve Tarım Ürünleri Dağıtım A.Ş.’nin (Mersis No: 0273028411200011) Ömerli Mah. Gülce Sk. No: 15 Arnavutköy, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@degisimgrup.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@degisimgrup.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla degisim@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz Değişim tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Değişim kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.